HMS-aktuelt

Løfteoperasjoner / demontering av tunge elementer

Mye av vår arbeidshverdag ute på installasjoner offshore er preget av løfteoperasjoner, store som små. Farepotensialet er høyt, og det er flere kriterier vi som utøvende operatører må gjennomgå før vi kan starte utførelsen.

Det er sjelden vi er involvert i slike store løft som bildet over viser, men løfteoperasjoner offshore er en del av arbeidshverdagen vår, enten vi selv har bruk for kranløft eller vi befinner oss i områder med mye kraning.

Arbeid og helse

Arbeid og helse

Arbeidsplassen har en stor rolle vårt liv. Vi bruker mye tid på jobben, og jobben påvirker vår helse i langt større grad enn vi kanskje er oppmerksom på. Arbeidsoppgaver, fysiske eksponeringer, det sosiale klimaet/ psykososiale arbeidsmiljøet, organiseringen av arbeidsplassen og ledelsen har stor betydning for hvordan vi har det i vår hverdag. Det er stor variasjon på alle disse områdene fra arbeidsplass til arbeidsplass, og det gjør at vår helse påvirkes i ulik grad. Alt dette har noe å si for både vår psykiske og vår fysiske helse.

Arbeidsrelaterte knesmerter hos sveisere, rørleggere og plate/verkstedarbeidere

 Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til sykemelding og uførepensjon i Norge, og det er særlig vanlig med smerter i nakke, skulder og øvre arm. Mange av de som har disse plagene mener at jobben er årsaken. 25% av mekanikere, sveisere og plate-/verkstedarbeidere har rapportert at de er ganske eller svært plaget, og at det er arbeidsrelatert( Kilde:SSB, LKU 2009).

ÅRSAKER:

Arbeidsrelaterte nakkesmerter hos sveisere, rørleggere og plate/verkstedarbeidere

 

Muskel- og skjelettplager er en av de vanligste årsakene til sykemelding og uførepensjon i Norge, og det er særlig vanlig med smerter i nakke, skulder og øvre arm. Mange av de som har disse plagene mener at jobben er årsaken. 25% av mekanikere, sveisere og plate-/verkstedarbeidere har rapportert at de er ganske eller svært plaget, og at det er arbeidsrelatert( Kilde:SSB, LKU 2009).

Smerter i nakke, skulder og rygg er utbredt blant arbeidstakere i alle aldre, og forskning viser at det også er utbredt blant de som har vært i jobb i kort tid.

ARBEID PÅ TRYKKSATTE SYSTEMER

 

Å arbeide på trykksatte systemer er ofte forbundet med utfordringer når det gjelder trykk, eksplosjonsfare, brannfare med mere.

Dette er noe vi jobber med til daglig i Vigor. Vi kjenner til faremomentene forbundet med denne type arbeid. Gjennom mange år med boltrekking, splitting av flenser, montering av rør og ventiler har vi opparbeidet kunnskap og kompetanse innen dette feltet.

 Likevel er det viktig å kvalitetssikre dette arbeidet.

Hva forstår vi med hånd- og armvibrasjoner?

Her menes mekaniske vibrasjoner som overføres fra arbeidsutstyr til hånd og arm. Med vibrasjon forstås vanligvis at en gjenstand beveger seg omkring en ”hvileposisjon” (for eksempel strengen på en gitar). I arbeidslivet kan den vibrerende gjenstanden være håndtaket på en drill-mate eller en tiger sag.. De fleste vibrasjoner er sammensatt av bevegelser med forskjellige retninger, frekvenser og størrelse av utslag. Vanligvis måles vibrasjon i m/s2, som uttrykker bevegelsens akselerasjon.

Arbeid med kjemikalier

 

Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Man kan bli eksponert for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging. Hva som er faren beror på kjemikaliens egenskap, hvordan og hvor lenge man har blitt eksponert. Kjemikalier kan være etsende, giftige, arvestoffskadelige, reproduksjonsskadelige, allergifremkallende og irriterende, og noen kjemikalier kan fremkalle eller øke hyppigheten av kreft.

Arbeid i høyden

Arbeid i høyden er arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere nivå. Eksempler på slikt arbeid kan være arbeid på rørgater/utstyr og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter m.m.

Vi fikk HMS-prisen 2015

HMS-prisen ble etablert av HMS-tjenesten Orkladal (Bedriftshelsetjeneste) i 2013.
Bakgrunnen for etableringen av prisen var HMS-tjenestens ønske om å løfte fram de som virkelig jobber hardt og systematisk med HMS. Kriterier for å motta prisen er bl.a. at vedkommende har utmerket seg med innsats utover det vanlige eller forventede innen HMS-området og/eller har resultater ut over det forventede å vise til.Etter at Washington Mills og Orkdal Energi hadde vunnet den, var det vår tur i 2015.

Sagt om vinneren av HMS-prisen 2015: