Personvern for Vigor Industrier AS

Vigor Industrier AS – Personvernerklæring

Vigor Industrier as er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi har registrert og behandler i forbindelse med ditt ansettelsesforhold i virksomheten.
Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Hvilke personopplysninger har Vigor Industrier as om deg
Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Under er typiske opplysninger vi registrer om deg
Vi registrerer ditt navn, alder, kjønn, nasjonalitet, personnummer, epostadresse, telefonnummer, ansattnummer, størrelse på diverse verneutstyr, sivilstand samt navn og telefonnummer til nærmeste pårørende. I tillegg oppbevarer vi kontonummer for utbetaling av lønn.

I forbindelse med ansettelsesprosessen vil vi også lagre din CV, med attester, vitnemål, kursbevis og helseattest samt uttalelser fra referanser og interne vurderinger så lenge ansettelsesforholdet består. 

Det er også nødvendig å behandle dine helseopplysninger i forbindelse med sykefravær og sykemeldinger samt tilhørende sykefraværsoppfølging. HMS-regelverket kan gjøre det nødvendig å lagre personskader og ulykker. Ved behov kan det også være nødvendig å lagre opplysninger om allergi og eventuell spesialdiett. 
Eventuelt medlemskap i fagforening lagres så lenge vi trekker dette via lønn.

I forbindelse med ditt arbeidsforhold registrer vi en rekke personopplysninger
Det vil være opplysninger som ansettelsesdato, stillingsbeskrivelse, referater fra medarbeidersamtaler og registrering av arbeidsoppgave, prosjekt og tidsrom. Vi bruker din CV til å skaffe oppdrag og din kompetanse deles med våre oppdragsgivere. I tillegg registrerer vi saldo for opparbeidet ferie og avspasering samt uttak. Vi lagrer også informasjon om utlegg, andre utgifter, forsikringer, pensjon, kortnummer for eurobonus, SAS Travel Pass samt hotellkjeder. 

Vi registrerer også personopplysninger i forbindelse med permisjoner, pensjon og avslutning av ansettelsesforholdet.
Håndtering av advarsler, varsling og klager kan også nødvendiggjøre behandling av dine personopplysninger, enten du varsler selv eller om noen skulle varsel om deg.

Hva bruker Vigor Industrier as dine personopplysninger til
Under angis de mest sentrale formålene som personopplysningene brukes til. Det rettslige grunnlaget er enten at behandlingen er nødvendig for å oppfylle arbeidsavtalen med deg, at vi er pålagt behandlingen i lov eller at vi har en berettiget interesse i behandlingen som overstiger eventuell personvernmessig ulempe for deg.

 • Vi trenger å bekrefte din identitet og din bakgrunn og bruker din kontaktinformasjon og avgitte opplysninger samt opplysninger fra bl.a. referanser til dette.
 • Vi trenger å administrere arbeidsforholdet og din karriereutvikling og bruker de mange ulike opplysninger som genereres mens du er ansatt hos oss til dette.
 • Vi trenger å utbetale lønn og andre økonomiske kompensasjoner, samt pensjonsforpliktelser og forsikringsordninger og bruker dine lønnsrelaterte opplysninger til dette.
 • Vi kan ønske å bruke ditt bilde (e.l) ifm markedsføring av selskapet, men dette gjøres kun på basis av ditt samtykke og du står fritt til å trekke slikt samtykke tilbake.
 • Vi trenger å behandle klager, varsler og advarsler og bruker de mange ulike opplysningene som genereres mens du er ansatt hos oss til dette.
 • Vi trenger å markedsføre våre tjenester og vi benytter din CV og kurs/kompetansematrise som oversendes våre kunder. Ved mobilisering kan kunden kreve at alle relevante kursbevis, sveisesertifikater og helseattest oversendes.
 • Vi trenger å registrere en del opplysninger for bokføringsformål og bruker typisk dine lønnsrelaterte opplysninger til dette, men også førte timer er nødvendig å lagre for å ivareta våre forpliktelser.

Hvem deler Vigor Industrier as dine opplysninger med
Vi benytter databehandlere som bistår oss med ulike prosesser. Ulike type databehandlere er angitt under:

 • Exigo as til drift av IT
 • Orkla Økonomi as som bistår med lønnskjøring
 • Capitech as som leverer personalsystem, timeregistrering, fraværsregistrering, bemanningsplaner og avspaseringsoversikt.
 • G-Travel som vi benytter til bestilling av reiser

Offentlige myndigheter pålegger oss å f.eks å dele dine personopplysninger med skatteetaten og NAV

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger om deg
Vi lagrer dine personopplysninger så kort som mulig og kun så lenge det er nødvendig eller vi er pålagt lagring ved lov. Vi har behov for flere opplysninger om deg mens du er ansatt og svært få etter at arbeidsforholdet er avsluttet. 
Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Dine rettigheter
Personvernregelverket gir deg en rekke rettigheter til dine personopplysninger, se under.

Selv om denne personvernerklæringen gir mye informasjon, kan du be om mer inngående informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg og du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Dersom dine personopplysninger er feil, har du rett til å få dem rettet. Personopplysninger vi eventuelt ikke har grunnlag for å behandle, skal slettes og du kan kreve dette gjort om vi ikke har sørget for det på eget initiativ. Du kan be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger. Du har rett til såkalt dataportabilitet og å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Du kan motsette deg vår bruk av dine opplysninger. Hvis du mener at vi behandler dine personopplysninger uten rettslig grunnlag, kan du også klage til Datatilsynet, men vi anmoder deg om å kontakte oss slik at vi dels kan ta stilling til dine innvendinger og dels at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Personvernregelverket har omfattende bestemmelser om ovennevnte og det kan gjelde unntak fra enkelte rettigheter. Dersom du ønsker å gjøre bruk av rettighetene, henvender du deg til oss. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig og normalt innen 30 dager.

Innsyn i epost
Personvernregelverket åpner for at vi i bestemte tilfeller kan foreta innsyn i din e-postkasse, mobiltelefon og annet utstyr som er stillet til rådighet for deg. Typisk kan dette skje hvis det  er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser ved virksomheten eller ved begrunnet mistanke om at dine handlinger er et grovt brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. Alt slikt innsyn foretas ihht. Lovens detaljerte regler om dette.

Kontaktinformasjon
Vi er tilgjengelige for eventuelle spørsmål du måtte ha – bruk gjerne nedenstående kontaktinformasjon

Telefonnummer: 72 47 06 50
E-postadresse: post@vigorindustrier.no
Adresse: Grønørveien 1, 7300 Orkanger