Løfteoperasjoner / demontering av tunge elementer

Mye av vår arbeidshverdag ute på installasjoner offshore er preget av løfteoperasjoner, store som små. Farepotensialet er høyt, og det er flere kriterier vi som utøvende operatører må gjennomgå før vi kan starte utførelsen.

Det er sjelden vi er involvert i slike store løft som bildet over viser, men løfteoperasjoner offshore er en del av arbeidshverdagen vår, enten vi selv har bruk for kranløft eller vi befinner oss i områder med mye kraning.

De fleste operatørselskap krever opplæring utover det som NORSOK krever.  Disse skal være med å bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Roller og ansvar i henhold til NORSOK R-003

 • Delta i planlegging av den enkelte løfteoperasjonen
 • Klarere løfteruten og sørge for nødvendig avsperring for å holde personell som ikke er involvert i løfteoperasjonen utenfor eksponert område.
 • Ha visuell og radiokontakt med anhuker ved start og avslutning av operasjon
 • Hele tiden holde oversikt over løfteoperasjonen
 • Ikke berøre last
 • Ikke berøre last som pendler og/eller roterer
 • Ikke stå mellom lasten og objekter som kan medføre klemfare
 • Alltid sikre at ryggen er fri som en sikker rømningsvei
 • Velge, og bruke, løfteredskap i samsvar med produsentens bruksanvisning, denne NORSOK-standarden og selskapsinterne styrende dokumenter
 • Før- og etterbruks sjekke løfteredskap

Risikovurdering:

Det er vanlig for oss i vårt yrke å risikovurdere arbeidsoppgaver, og da spesielt i oljeindustrien om det er ute på en plattform eller inne på ett landanlegg. Farepotensialet er ofte høyt om noe skulle gå galt. Men hva legger vi egentlig i risikovurdering? Arbeidstilsynet definerer dette slik:

«En risikovurdering/kartlegging er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din, slik at du kan vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.»

Risikoevaluering er en systematisk fremgangsmåte for å beregne risiko for personer, miljø og utstyr. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaker til og konsekvenser av disse.

Problemstillingen «demontering av tunge løft offshore» vil vi nok komme i kontakt med etter hvert som installasjoner i olje og gassindustrien faser ut sitt utstyr.

Noen av Vigor`s personell har tidligere vært med på de-commisioning av utstyr på Frigg-feltet og innehar stor og verdifull erfaring og kompetanse på rivning. Dette er viktig å videreføre til andre som etter hvert skal utføre tilsvarende arbeid.

Ved demontering og ut løfting av tungt utstyr offshore er det flere risikofaktorer som er viktige å merke seg.

 • Løfting over hydrokarbonførende utstyr
 • Er løftepunkt godkjent/ok?
 • Har vi riktig vekt på objekt?
 • Er avsperring tilstrekkelig?
 • Godkjent løfteplan
 • Risikovurdering utført?

Barrierer er funksjoner og tiltak som skal hindre eller redusere konsekvenser av uønskede hendelser.

Vi har tre typer barierer; menneskelige, tekniske og organisatoriske. Den viktigske er her er mennskelige barrierer.

Tenk over hvilken faremomenter som kan inntreffe under løfteoperasjoner!