ARBEID PÅ TRYKKSATTE SYSTEMER

 

Å arbeide på trykksatte systemer er ofte forbundet med utfordringer når det gjelder trykk, eksplosjonsfare, brannfare med mere.

Dette er noe vi jobber med til daglig i Vigor. Vi kjenner til faremomentene forbundet med denne type arbeid. Gjennom mange år med boltrekking, splitting av flenser, montering av rør og ventiler har vi opparbeidet kunnskap og kompetanse innen dette feltet.

 Likevel er det viktig å kvalitetssikre dette arbeidet.

  • Er jeg på riktig sted? Samsvarer mine arbeidstegninger (ISO-tegning, P&ID tegning) med rette TAG – skilt?
  • Har jeg dekkende arbeidstillatelse? Hva sier jobbpakken og AT?
  • Er det satt tilstrekkelig med barrierer? Finnes barriereliste? Oppgang og verifisering av barrierer. Dette er kanskje noe av det viktigste du som operatør må forholde deg til. Kan jeg jobbe på dette systemet uten at det blir påvirket av andre?
  • I mange tilfeller er det ekstra viktig at eier/områdeoperatør er med for å påvise riktig sted. Ved splitting ønsker også som regel områdeoperatør å være til stede, med gassmåling etc.
  • Husk ved splitting av flenser i rør, ventiler og utstyr å åpne slik at eventuelt opparbeidet trykk vender fra deg.
  • Ta hensyn til mediet i systemet. Er det kjemikalier som kan avgi gasser, etsende væsker, radioaktivitet? Her er det mange hensyn å ta. Husk beskyttelse.
  • Opparbeidet energi i selve rørsystemet. Ved demontering er det viktig å holde kontroll over hvordan systemet endrer seg når vi fjerner rør og utstyr. Ta høyde for spenninger som kan være opparbeidet i systemet.
  • Ha kontroll på utstyr. Kutt og klemskade er ofte forbundet med denne type arbeid. Bruk gjerne taljer og stropper for å feste rør og ventiler med. Da har man kontroll, unngå bruk av lastestropper, da disse er vanskelige å «mate» tilbake med.

Ved å tenke gjennom arbeidsoppgaven, stoppe opp og spørre seg disse spørsmål kan en hindre at vi arbeider på feil sted/utstyr. Arbeid på trykksatte system krever ekstra oppmerksomhet.