Arbeid og helse

Arbeid og helse

Arbeidsplassen har en stor rolle vårt liv. Vi bruker mye tid på jobben, og jobben påvirker vår helse i langt større grad enn vi kanskje er oppmerksom på. Arbeidsoppgaver, fysiske eksponeringer, det sosiale klimaet/ psykososiale arbeidsmiljøet, organiseringen av arbeidsplassen og ledelsen har stor betydning for hvordan vi har det i vår hverdag. Det er stor variasjon på alle disse områdene fra arbeidsplass til arbeidsplass, og det gjør at vår helse påvirkes i ulik grad. Alt dette har noe å si for både vår psykiske og vår fysiske helse.

Helse

Helse er et begrep som brukes mye i vårt daglige språk. Forståelsen av dette begrepet varierer derimot i stor grad. Vi legger forskjellig mening til helsebegrepet. Hva tenker du er viktig for at du skal ha god helse? Kanskje noen av disse faktorene dukker opp:

 • Overskudd og energi til hverdagens krav
 • Humør
 • Mulighet til å være i naturen
 • God søvn
 • Mulighet til å bidra både på hjemmebane men også på arbeid
 • Mulighet til å ha en jobb
 • Fysisk og psykisk kapasitet

  Helse handler altså ikke bare om å kunne løpe langt, løfte tungt eller det å ikke være syk. Det er et begrep og fenomen som er høyst individuelt og må sees på i en større sammenheng.

  Det er som nevnt tidligere mange områder i livet som påvirker vår helse, og med denne figuren forsøkes det å beskrive på en enkel måte hva som påvirker vår helse. Vi har med oss vår genetikk og vår «ego» fra vi blir født, men så påvirkes vi av alle erfaringer vi gjør oss videre i livet. Valg vi tar i livet, ut fra de forutsetningene vi har og det miljøet vi er en del av. Arbeidsplassen har derfor også en stor påvirkning på oss.  

  Arbeidsplassens påvirkning på helsa vår

  Arbeidsplassen og eksponeringer på jobb kan påvirke vår helse både i positiv og negativ retning. Arbeidsplassen kan derfor ses på som både kilde til helsefremming og som kilde til helseutfordringer.

  Negative påvirkninger fra arbeidsplassen hører vi ofte om. Dette kan være så alvorlig som at arbeidstakere blir fysisk skadet eller mister livet på jobb. Dette er jo selvfølgelig ytterpunktet, men det er fortsatt noe som skjer i det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen kan også gi mindre fysiske skader, og belastingsplager over tid. Uheldige fysisk-mekaniske arbeidsbelastninger over tid er noe som vi vet ikke er gunstig for vår helse. Fysiske belastinger som overgår vår kapasitet kan gi muskel- og skjelettplager og psykiske plager. Likeså kan mentale belastinger som overgår vår kapasitet på samme måte føre til muskel- og skjelettplager og psykiske plager. Arbeidsforholdene kan derfor også påvirke vår psykiske helse. Dårlig sosialt klima på arbeid er en risikofaktor for vår psykiske velvære. Det vi ofte tenker på da kan være mobbing og konflikter. Vi vet også at dårlig ledelse kan være svært ugunstig for vår helse. Usikkerhet rundt arbeidsforholdet eller uavklarte roller er også noe som ikke er godt for oss over tid.

  Arbeidsplassen er også en viktig kilde til helsefremmende faktorer, gjennom blant annet de sosiale relasjonene som en får via jobb. Det er klart at for mange er arbeidsplassen viktig for å treffe andre, og det gir oss en følelse av tilhørighet og mening med hverdagen. Dette kan igjen være viktig for vår identitet. Mange er stolte av å ha et spesielt godt sosialt arbeidsmiljø på sin jobb, og er spesielt stolte av den jobben de har. Arbeidsplassen kan være en flott arena for personlig vekst. En blir kjent med seg selv på godt og vondt, og lærer mye av ulike situasjoner. Det å ha en trygg jobb og gå til er også viktig ifht å ha økonomisk trygghet. Kulturen på arbeidsplassen er også av betydning, enten dette gjelder ifht fokus på sikkerhet eller det er påvirkning på kostholdsvaner og livsstil.

  Helsefremmende arbeidsplasser er et begrep som beskriver arbeidsplasser som har fokus på å styrke faktorer som vi vet er av betydning for vår helse.

  Viktige faktorer for å styrke ansattes helse

 • Støtte og tilbakemeldinger både fra ansatte og fra leder. Dette er viktig i gode og dårlige perioder, men hvis vi jobber med kommunikasjon i gode tider, så er det enklere å videreføre til perioder som er mer utfordrende. Dette kan spesielt gjelde ved omstillinger eller endringer på arbeidsplassen, og i samme grad derom en arbeidstaker har det vanskelig privat. Leder har en spesiell rolle i dette arbeidet, og må stille som en god rollemodell.
 • Godt sosialt fellesskap. Et arbeidsmiljø som er preget av gjensidig respekt, trygghet, samhold og at vi vil hverandre vel.
 • Informasjon og medvirkning. At virksomheten tar medvirkning på alvor, og gir ansatte en reell mulighet til å påvirke saker som de opplever som viktige.
 • Balanse mellom arbeid og privatliv. Virksomheten viser forståelse for at alle er 24-timersmennesker. Jobben er en del av vårt liv, og ulike livsfaser påvirker hverdagen på ulike måter.
 • Klarhet i roller. Dette gjelder hvilke krav og forventinger er det til arbeidstakeren. Dersom det er usikkerhet rundt dette, så viser forskning at det har en spesiell negativ påvirkning på vår helse.

Arbeidsplassen som helhet har en viktig rolle i å legge til rette for at slike helsefremmende faktorer fremmes. Dette er en kontinuerlig prosess og det er alle sitt ansvar å bidra.

Arbeidsgiver har et stort ansvar for at arbeidsforhold og kulturen på jobben er vinklet mot helsefremmende forhold. Vi som arbeidstakere har også et ansvar i å bidra til gode arbeidsforhold. Det er også mye vi kan gjøre på «hjemmebane» som gjør oss godt rustet.

Hva kan vi selv bidra med?

 • Jobb/ hjem-balansen. Vi vet at jobben påvirker vår helse, og jobbsituasjonen kan også påvirke forholdene på hjemmebane. Dersom vi ikke har det greit på jobben, så kan dette i stor grad påvirke hvordan vi har det hjemme. I samme grad kan hvordan vi har det på hjemmebane påvirke arbeidshverdagen vår og vår helse. Kommunikasjon er da av stor betydning. Forståelse for hverandres sitasjon og god kommunikasjon mellom partene kan være med å dempe usikkerheten i en slik situasjon.
 • Være en bidragsyter for en helsefremmende arbeidsplass. Vi har et ansvar for egen og kollegers arbeidssituasjon og arbeidsmiljø.
 • Som nevnt tidligere er informasjon en viktig ressurs i en virksomhet. At ansatte får god og nyttig informasjon om arbeidsforholdet. Dersom dette oppleves manglende i en virksomhet, begynner raskt ryktespredning. Da er det viktig at ansatte krever den informasjonen som trengs.
 • 24-timersmennesket. Ingen av oss har mer enn 24 timer i døgnet. Det vil si at vi skal få inn både jobb, hvile og rekreasjon inn i disse timene. Balansen i dette påvirker oss helt klart. Kanskje du har små barn som krever sitt, eller gamle foreldre som også må følges opp. Det som kan skje da er at vi kutter ned på hviletid. Det ser vi en del utfordringer ved. Det øker risiko for feil og uhell på jobb, og gir negative helseeffekter – både på kort og lang sikt. Da er det viktig å lytte til kroppen. Lær å si nei, dersom det blir «overforbruk». Hold kontroll over overtiden. Ta jevnlige pauser, ikke hopp over matpausen. Ha et liv utenfor jobben som gir deg overskudd og energi. Vær realistisk på hva som skal inn i dine 24 timer og ta ansvar for egen arbeidssituasjon. Snakk med din leder dersom det er utfordringer med å få hverdagen til å gå opp.

 

 

 

Lykke til! J

Kine Røst

Fysioterapeut/ HMS-rådgiver

HMS-tjenesten