Arbeid med kjemikalier

 

Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Man kan bli eksponert for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging. Hva som er faren beror på kjemikaliens egenskap, hvordan og hvor lenge man har blitt eksponert. Kjemikalier kan være etsende, giftige, arvestoffskadelige, reproduksjonsskadelige, allergifremkallende og irriterende, og noen kjemikalier kan fremkalle eller øke hyppigheten av kreft.

Vi som jobber med kjemikalier er i faregruppen for eksponering av disse stoffene. Til daglig jobber vi på systemer som inneholder Kjemikalier og hydrokarboner. I den siste tiden har det vært stort fokus på benzen. Benzen er en organisk kjemisk forbindelse noen ganger kalt benzol. Den har en spesielt søt lukt og er en fargeløs, brennbar væske. Benzen utvinnes i oljeproduksjon i prosessanleggene ute på plattformene, og vi er således eksponert for denne

Eksponering for benzen kan ha svært alvorlige helseeffekter. Høye nivåer av eksponering kan forårsake puste- lidelser, svimmelhet, tretthet, hodepine og kvalme. Svært høye nivåer av eksponering for benzen kan til syvende og sist føre til døden.

På arbeidsplassen bruker vi også kjemikalier som skjærevæske, rustløser, Molykote samt en del oljeprodukter som hydraulikkolje og smøremidler. Alle disse kjemikaliene har til felles at de er helseskadelige ved forskjellig eksponering.

Risikovurdering

Gjennom risikovurdering kan vi vurdere enhver risiko for vår helse og sikkerhet forbundet med disse.

Ved hjelp av risikovurdering og tiltak kan man utøve forsiktighet ved bruk av kjemikalier.

Risikovurderingen skal ta hensyn til:

 • Kjemikalienes farlige egenskaper
 • Leverandørens informasjon om risiko for helse, miljø og sikkerhet
 • Forholdene på arbeidsplassen der kjemikaliene forekommer
 • Mengden og bruksmåten av kjemikalier
 • Om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig
 • Antall arbeidstakere som antas å bli eksponert
 • Eksponeringens type, nivå, varighet, hyppighet og eksponeringsveier
 • Grenseverdier
 • Effekten av iverksatte og planlagte forebyggende tiltak
 • Konklusjoner fra gjennomførte helseundersøkelser, skader, sykdommer, arbeidsulykker og tilløp til slike ulykker.

Konkrete råd

 • Man kan bli eksponert for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging. Bruk gjerne LaTeX hansker ved smøring av molykote, skift hansker som er oljeholdige.
 • Farlige kjemikalier skal ikke brukes dersom de kan erstattes med kjemikalier eller prosesser som ikke er farlige eller som er mindre farlige for arbeidstakerne. Her kan man for eksempel bytte ut skjærevæske med Zalo- vann, fungerer like godt og gir ingen ubehagelig røyk.
 • Personlig verneutstyr er ingen fullgod erstatning for andre vernetiltak, og skal ikke være en permanent løsning på et arbeidsmiljøproblem. Når personlig verneutstyr brukes må vi se til at vi er fullgodt beskyttet. Bruk av tettsittende google og visir, samt kjemikaliehansker og engangsdresser er gode korrigerende tiltak.
 • Ha alltid kontroll på hvor du finner produktdatablad, øyeskyllemiddel, nød-dusj samt å vise stor aktsomhet overfor bruken av de forskjellige kjemikaliene.    

HVO