Arbeid i høyden

Arbeid i høyden er arbeidsoperasjoner som kan medføre fall til lavere nivå. Eksempler på slikt arbeid kan være arbeid på rørgater/utstyr og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter m.m.

Fall er en av de vanligste årsaker til skader og dødsfall på arbeidsplassene. De fleste arbeidsoppgavene vi i Vigor utfører spesielt ute offshore, er arbeid som blir utført i høyden. Utformingen av plattformene er av en slik art at det er mange dekk og forskjellige høyder. Utfordringene våre ligger i at det kan være vanskelig tilkomst til arbeidsplassen, vi må klatre i leidere, stillas og dekk der det også foregår arbeid både under og over oss. Her er det viktig å koordinere jobbene med flere arbeidslag, dette blir godt ivaretatt av AT systemet hos de fleste operatørselskap.

  Hvordan forebygge risikoen for fall

 • Arbeid i høyden skal utføres på en sikker måte og under egnede ergonomiske forhold fra en egnet overflate. Her er det viktig at vi som brukere av for eksempel midlertidige stillas ser til at det kan jobbes trygt og forsvarlig. Det er viktig at vi som bestiller og får bygd arbeidsstillas har god kommunikasjon og dialog med de som bygger stillas for oss.
 • Kollektiv fallsikring som for eksempel rekkverk, skal prioriteres fremfor personlig fallsikringsutstyr. Rekkverk og midlertidig stillas skal også ha sparkelist. Ser også at det i disse «innsparingstider» blir tilkomstteknikere oftere benyttet fremfor stillasbygging. Dette igjen medfører at vi som operatører må jobbe mere i sele. Her må vi være bevisste og selv vurdere sikkerhetsrisikoen ved utførelsen.

 

Bruk av stillas

 • Brukere av stillas skal ha opplæring i bruk av det aktuelle stillaset. Her er kravet at vi som brukere hos de forskjellige leverandører skal gjennomgå ett stillaskurs for å dokumentere opplæringen. Dette kravet har blitt innskjerpet i år.
 • Fundamentering. Stillaset skal være solid understøttet. Det må kontrolleres jevnlig, og spesielt etter uvær og andre faktorer som kan svekke stillaset
 • Adkomst.  Stillaset må ha en sikker atkomst. Dette er viktig med tanke på å evakuere personer på båre. Det er også viktig at adkomsten ikke blir forandret underveis, eller at denne blir sperret.
 • Skilting, bruksattest. Stillas skal være merket med et lett synlig skilt som viser om stillaset er trygt å bruke, alternativt om at det ikke er tillatt å bruke. Tag på stillas sier hvem som er brukere, tidsbegrensning på godkjenning, og om det er fallselepåbud.
 • Stillasgulv. Stillasgulvet må være festet slik at det ikke vipper og forskyver seg ved normal bruk, og stillasgulvet skal være tett slik at ting ikke faller ned på andre.
 • Rekkverk. Stillas skal som hovedregel være utstyrt med rekkverk i form av hånd-, kne- og fotlist. Dersom fotlist ikke er tilstrekkelig for å forhindre at gjenstander kan falle ned, skal rekkverket dekkes med nett eller skjermer. Avstand til vegg skal være maks 0,30 m.

 

Tips for å gjøre arbeidsplassen tryggere

 • Legg atkomsten så nær arbeidsområde som mulig, planlegg byggingen av stillaset sammen med stillaspersonell.
 • Velg trappetårn til atkomst. Ett stillas som har tilkomst kun via stige/leider har en tyngre tilkomst/adkomst
 • Planlegg lagringsplassen for arbeidet; området for lagringsplass er en del av arbeidsområdet. Ofte blir det mye deler som skal monteres/demonteres for eksempel når en rørgate skal demonteres med tilhørende supportere, bolter, flenser, pakninger og ikke minst verktøy/utstyr.
 • Sørg for at arbeidsutstyret blir kontrollert før bruk. Utstyr som ikke er i orden skal tas ut av bruk.
 • Husk fallsikring av verktøy og materiell. Verktøy som ikke har mulighet for å fallsikre skal ikke brukes
 • Benytt løfteutstyr/kran for transport/heising av materialer. Rigging av tyngre objekter/utstyr er spesielt viktig på stillaser der det er trangt og begrenset plass å jobbe.
 • God belysning gjør arbeidet lettere og sikrere. Trekk opp midlertidig strøm til belysning, da lysforhold ofte blir begrenset av stillasbygging.
 • En ryddig arbeidsplass øker sikkerheten. Benytt bakker og sekker for å hindre at utstyr ufrivillig forlater stillinger.
 • Husk ansvar for tredjeperson. Det jobber somregel flere arbeidslag rundt deg, spesielt ved revisjonsstanser og hook-up.
 • Du er deg selv som siste barriere. Tenk sikkerhet i alle handlinger.